top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Společnost Tornio s.r.o. se sídlem: Planiska 523, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ : 25846728, DIČ: CZ25846728 se zavazuje chránit osobní údaje a soukromí uživatelů svých služeb v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR"), tj. po 25. 5. 2018, se společnost zavazuje chránit osobní údaje dle GDPR.

Účel shromažďování osobních údajů se týká buď již uzavřené stavební či jiné příslušné smlouvy mezi Klienty jako kupujícími a námi jako prodávajícími, nebo jednáních směřujících k takovémuto uzavření. Pro zpracování údajů k tomuto účelu není třeba výslovného souhlasu klienta. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění vzájemných smluvních vztahů.

V neposlední řadě je implicitním účelem zpracování údajů také zkvalitňování našich služeb a včasné reagování na Vaše žádosti a požadavky.

Společnost Tornio s.r.o. zpracovává osobní údaje klientů na základě jejich dobrovolného souhlasu pro následující účely:

a) vytvoření a správa databáze klientů;

b) zasílání obchodních sdělení.

Účelem zpracování těchto údajů je především možnost co nejvíce Vás informovat o záležitostech, které Vás skutečně zajímají.

V případech, kde zákon o ochraně osobních údajů kategoricky požaduje pro zpracování osobních údajů souhlas, tento vždy výslovně vyžadujeme, tedy Klienti jsou na tuto skutečnost předem upozorněni a mají možnost se rozhodnout, zda dobrovolně souhlas udělí či nikoli.

Pro účely uzavření a plnění smlouvy s klientem zpracováváme veškeré údaje, které klient sdělil či sdělí právě v souvislosti s uzavřenou/uzavíranou smlouvou, a které se týkají předmětu plnění smlouvy. Jedná se zejména o: jméno a příjmení klienta, rodné číslo/datum narození, adresa trvalého či jiného bydliště, telefonní číslo, emailová adresa, případně sídlo podnikající fyzické osoby, její obchodní firma, identifikační číslo a dále nezbytné identifikační znaky předmětných věcí nemovitých (označení, dispozice, počet místností, číslo podlaží, výměra atp.).

Pro účely zasílání obchodních sdělení a kontaktování klienta za účelem monitoringu spokojenosti jsou zpracovávány jen nejnutnější údaje, zejm. jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa a telefonní číslo.

Osobní údaje klientů jsou získávány především od klientů samotných, a to v rámci uskutečněných vzájemných jednání či projevením jejich zájmu o toto jednání na internetových stránkách společnosti nebo projektových webů či v souvislosti s registrováním na elektronickém portálu.

Osobní údaje klientů zpracováváme jak manuálním způsobem, tak i způsobem automatizovaným za využití odpovídajících technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Přístup k nashromážděným a uchovávaným osobním údajům mají pouze naši vybraní zaměstnanci, kteří tento přístup potřebují k plnění svých pracovních úkolů. Tito zaměstnanci mají smluvní povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů.

Ke zpracování osobních údajů klientů může docházet i s případným využitím podpory a informačních systémů třetích osob za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a právním řádem obecně, přičemž k tomuto dochází zejména v oblasti marketingové a informační podpory. Vztahy se třetími osobami takto vzniklé jsou vždy smluvně ošetřeny tak, aby nedošlo k porušení zásad zacházení s osobními údaji. Své obchodní partnery si nadto pečlivě vybíráme.

Osobní údaje klientů zpracováváme na území České republiky.

Společnost Tornio s.r.o. spravuje a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění uvedeného účelu, tzn. po dobu trvání smluvního vztahu a následně pět let po jeho skončení nebo po dobu pěti let, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to zasláním e-mailu na adresu frenstat.tornio@seznam.cz, zavoláním na linku: +420 556 83 13 52 nebo odesláním dopisu na kontaktní údaje společnosti.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení GDPR máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

OZNÁMENÍ O POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Abychom Vám mohli poskytnout přístup k této Webové stránce a služby přizpůsobené Vašim potřebám, potřebujeme znát a uchovat informace o tom, jakým způsobem používáte tuto Webovou stránku. Toho dosáhneme pomocí malých textových souborů, tzv. cookies. Cookies obsahují malé množství informací a jsou staženy prostřednictvím serveru této Webové stránky do Vašeho počítače nebo jiného zařízení. Váš internetový prohlížeč poté zašle soubory cookies zpět této Webové stránce při každé další návštěvě, díky čemuž Vás tato Webová stránka rozpozná a najde informace např. o Vašich uživatelských preferencích (navštívené stránky, kliknutí, historie aktivit). Podrobnější informace o souborech cookies a jejich fungování naleznete na www.aboutcookies.org. Kdykoliv navštívíte tuto Webovou stránku, může docházet ke shromažďování informací prostřednictvím souborů cookies nebo jiných technologií (informace o jazyce, zemi a dříve navštívených stránkách). Získané soubory cookies jsou využívány pouze ve velmi omezeném rozsahu, který je nezbytný pro technické účely (funkčnost webové stránky), a jsou uchovávány po dobu až pěti let v souladu s mezinárodními standardy NAI - www.networkadvertising.org. Tyto informace není možné propojit s žádnou konkrétní osobou. Návštěvou této Webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookies v rozsahu uvedeném v tomto Oznámení o používání souborů cookies.

Jaké soubory cookies používáme a proč?

Některé soubory cookies, které používáme, jsou nezbytné k tomu, abyste mohli procházet tuto Webovou stránku a využívat její funkce, jako například přístup do zabezpečených oblastí, jež mohou obsahovat informace pro registrované uživatele (tzv. „nezbytné cookies“).

Používáme rovněž tzv. „funkční cookies“ uchovávající informace, které nám umožňují přizpůsobit stránku našim uživatelům; například uložit Váš jazyk nebo Vaši geografickou polohu či fakt, že jste již vyplnili naši anketu. Tyto informace jsou využívány pro velmi omezený účel a jsou uchovávány po omezenou dobu. Všechny tyto údaje jsou zcela anonymní a nejsou používány k jiným účelům.

Jak my, tak poskytovatelé našich služeb rovněž využíváme analytické služby, které nám pomáhají zjistit, do jaké míry je obsah našich Webových stránek efektivní, co zajímá naše uživatele, a jak zlepšit fungování této Webové stránky. Kromě toho využíváme tzv. web beacons, známé také jako pixelové tagy k počítání návštěv našich Webových stránek, a dále tzv. „výkonové cookies“, které monitorují, kolik unikátních uživatelů tuto Webovou stránku navštěvuje a jak často. Tyto údaje používáme výhradně pro statistické účely a naším cílem není využívat tyto informace k identifikaci konkrétních uživatelů.

Chcete-li získat podrobnější informace o souborech cookies, které používáme, kontaktujte nás zde.

Jak můžete kontrolovat soubory cookies?

Návštěvou této Webové stránky souhlasíte s tím, že můžeme do Vašeho počítače nebo zařízení umístit soubory cookies, jak je vysvětleno výše. Tyto soubory však můžete kontrolovat a spravovat několika způsoby. Mějte prosím na paměti, že odstranění nebo blokování souborů cookies může ovlivnit Vaši uživatelskou zkušenost a je možné, že nebudete mít úplný přístup k některým oblastem této Webové stránky.

Kontrola pomocí internetových prohlížečů

Většina internetových prohlížečů Vám umožní kontrolovat, jaké soubory cookies máte uloženy, jednotlivé soubory cookies vymazat nebo blokovat ukládání souborů cookies z určitých či ze všech webových stránek. Vezměte však na vědomí, že pokud všechny soubory cookies odstraníte, veškerá Vaše osobní nastavení budou ztracena, a to včetně preferencí zakazujících používání souborů cookies, neboť i tato volba vyžaduje nastavení tzv. opt-out cookies. Více informací o tom, jak můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby byly soubory cookies blokovány či filtrovány, naleznete na www.cookiecentral.com/faq nebo na www.aboutcookies.org.

Nastavení tzv. „analytických cookies“

Můžete též zamezit tomu, aby Vaše anonymní prohlížení internetových stránek bylo ukládáno do analytických souborů cookies. Vezměte prosím na vědomí, že využíváme služeb poskytovatelů analytických cookies uvedených níže. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů a možnostech zákazu používání jejich cookies můžete získat na následujících odkazech:

Adobe: www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Google Analytics: www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Tlačítka sociálních sítí

Používáme rovněž tlačítka sociálních sítí, která uživatelům umožňují webové stránky sdílet nebo je ukládat do záložek. Jedná se o tlačítka, která odkazují na stránky sociálních sítí provozované třetími stranami, které mohou načítat údaje o Vašich aktivitách na internetu včetně této Webové stránky. Pročtěte si prosím podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů těchto internetových stránek, abyste přesně porozuměli tomu, jak tyto stránky Vaše údaje využívají, a zjistili, jak můžete ukládání těchto údajů zamezit nebo jak je můžete vymazat.

Externí webové služby

Pro zobrazení obsahu na této Webové stránce, například pro zobrazení obrázků či přehrávání videí, někdy využíváme externích webových služeb. Stejně jako v případě tlačítek sociálních sítí nejsme schopni těmto externím stránkám či doménám zabránit, aby shromažďovaly údaje o tom, jak využíváte obsah vložený na naše Webové stránky.

Toto Oznámení o používání souborů cookies můžeme podle našeho uvážení čas od času upravit či doplnit. V případě, že dojde ke změně či doplnění tohoto Oznámení o používání souborů cookies , změní se i datum poslední revize uvedené v horní části této stránky, přičemž takto upravené či doplněné Oznámení o používání souborů cookies bude ve vztahu k Vám a Vašim informacím účinné od tohoto data. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat toto Oznámení o používání souborů cookies, abyste měl(a) přehled o tom, jakým způsobem soubory cookies používáme.

bottom of page